Internationellt

Det internationella nätverket

PEN Worldwide är den internationella samarbetsorganisationen för alla Centralenheter och Practice Enterprise i Världen.

PEN Sweden är svensk medlem i nätverket PEN Worldwide och länkar samman de övriga svenska Övningsföretagen med alla Practice Enterprise i Världen. Det finns en central enhet i varje nätverksanknutet land.

Historia


Konceptet
 affärsträning i Övningsföretag är inte nytt! Det har funnits i Tyskland i över 50 år och i Sverige sedan 1994.

Practice Enterprise Network grundades 1993 i Essen, Tyskland som ett projekt finansierat av Europeiska unionen. Sedan 1997 har nätverket drivits av den ideella medlemsföreningen PEN Worldwide (tidigare EUROPEN-PEN International).

Medlemsorganisationen bildades när projektet löpte ut 1997. Då beslöt de 12 länder som samverkat i Europen att starta en medlemsfinansierad ideell organisation. Starten skedde i oktober 1997 och Sverige blev först ut med att hantera ordförandeklubban i den nya föreningen EUROPEN-PEN – e.V. med säte i Essen, Tyskland.

PEN International som namn tillkom efter en snabb tillväxt av medlemsländer utanför Europa. Då beslutade man att PEN International skulle vara medlemsorganisationens namn utanför Europa. Därför kallades organisationen EUROPEN-PEN International för att knyta an till det tidigare inarbetade namnet. Idag finns nätverket över hela världen vilket gjorde att man ansökte om ett gemensamt namn – PEN Worldwide.

PEN Worldwide

Högsta beslutande organ i PEN Worldwide är medlemsmötet, som hålls 2 gånger per år. På detta mötet har alla fullvärdiga medlemmar en röst per land i alla beslut som tas.

Idag administrerar PEN Worldwide ett internationellt nätverk med över 7 000 Practice Enterprises (PE) inom skola och universitet, hos yrkesutbildningsinstitutioner, företag och utbildningscentra i mer än 40 länder runt om i världen. Över 200 000 praktikanter tränar i PE varje år.

I varje land som ingår i det internationella nätverket, finns ett centralkontor som administrerar de nationella praxisföretagen – PEN Sweden i Sverige. Genom sitt medlemskap i PEN Worldwide utbyter centralkontoren bästa praxis, upprätthåller internationella kontakter för att stödja internationell handel och handel samt skapar utbyten mellan praktikanter och utbildare.

Terminologin kan variera från land till land liksom deras översättningar men metoden förblir densamma vilket skapar en internationell kunskapsplattform med likvärdig kompetens oavsett vilket land man kommer ifrån. Varje land erbjuds certifiering utifrån gällande kvalitetsstandard.

PEN Worldwide International har ett samordningskontor i Essen, Tyskland. Medlemmarna i nätverket deltar två gånger om året i medlemsmöten, där varje land har en röst. På dessa möten avhandlas utvecklingsfrågor, ansökningar från nya länder, finansiering och kvalitétsfrågor.

Syftet med det internationella nätverket är att hjälpa företag och utbildningsorganisationer i deltagande länder att tillhandahålla utbildning i affärs- och entreprenörskapskunskaper genom den unika Practice Enterprise-metoden ”Learning-by-doing”.

Projekt – Eftersom PEN Worldwide består av många länder, drivs internationella projekt som exempelvis Erasmus+ med olika medlemsländer inblandade. 

Läs mer här på deras hemsida. www.penworldwide.org

Mässor – Trade Fairs

För att stimulera handel mellan olika länders Practice Enterprise arrangeras mässor på olika platser i Världen.

Practice Enterprise Trade Fairs hålls i mer än 20 länder runt om i världen och ger deltagare möjlighet att ställa ut och marknadsföra sina företags produkter/tjänster på en konkurrensutsatt marknad för lokala och internationella kollegor. Från små regionala mässor till stora internationella mässor med över 200 företag som ställer ut, har deltagarna möjlighet att testa marknadsföring, kommunikation, förhandlingar och globala affärskunskaper som de har lärt sig i Practice Enterprise. Mässorna sker online eller fysiskt på plats.


Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig!